Všeobecné obchodní podmínky Spolek Političtí vězni.cz 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup upomínkových předmětů (v dalším textu vše též jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní https://form.simpleshop.cz/oPN5q/

Prodejcem je Spolek Političtí vězni.cz, IČ: 22847821 (dále jen „Poskytovatel“). 

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Klientem. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Klienta i Poskytovatele. 

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte Prodávajícího ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Potvrďte nákup“ dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s průběhem nákupu a spolupráce. 

4. Obsah VOP: 

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek 

2. Důležité pojmy (definice) 

3. Objednávka a uzavření Smlouvy 

4. Cena produktů a služeb, platba 

5. Dodací podmínky a storno podmínky 

6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem 7. Odstoupení od Smlouvy 

8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

10. Závěrečná ustanovení 

II. Důležité pojmy (definice) 

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ): 

Spolek Političtí vězni.cz 

IČ: 22847821

SÍDLO: Chrášťanská 403/8, 161 00 Praha – Ruzyně 

Zapsáno Městským soudem v Praze (L 22160/MSPH) 

SPOLEK NENÍ PLÁTCEM DPH 

Kontaktní telefon: +420 601 593 991 

Mail: tomas.bouska@politicalprisoners.eu 

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Klientem se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní https://form.simpleshop.cz/oPN5q/ s Poskytovatelem uzavřete Kupní smlouvu, a tím koupíte některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní. 

Klient můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient. 

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je Smlouva, kde Klient vystupuje jako spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele 

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel a Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. 

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy 

1. Jako Klient objednáváte produkty zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní https://form.simpleshop.cz/oPN5q/ naleznete upomínkové předměty. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mai), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady. 

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“. 

Přijetí objednávky vám bude zasláno mailem na uvedenou elektronickou adresu zadanou v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit nebo změnit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na uvedenou elektronickou adresu v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody. 

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu, za které Poskytovatel není odpovědný. 

Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí ze strany Poskytovatele a tyto VOP. Smlouvu Poskytovatel archivuje v elektronické podobě, není přístupná. 

IV. Cena produktů a služeb a platba 

1. CENA PRODUKTŮ. U jednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. 

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením ze strany Poskytovatele, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li Poskytovatelem a Klientem k jiné výslovné dohodě. 

3. Není-li mezi Poskytovatelem a Klientem výslovně ujednáno jinak, je vám Poskytovatel povinen produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt ve vlastnictví Poskytovatele. 

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně skrze QR platbu. 

– hotově při převzetí produktu 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. 

V. Dodací podmínky produktů 

1. DODÁNÍ. Dodání je možné na požadovanou adresu skrze Poskytovatelem vybranou dodací službu nebo osobně po předchozí výslovné domluvě mezi Klientem a Poskytovalem. 

2. DODACÍ LHŮTA. Dodací lhůta závisí na dodací službě, způsobu platby nebo domluvě mezi Klientem a Poskytovatelem. 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů vznikají náklady na dopravu, tedy poštovné. 

VII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytuje Poskytovatel všem Klientům, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na tomas.bouska@politicalprisoners.eu nebo po předchozí domluvě osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení musí mít odůvodnění. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a Poskytovatel je povinen vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat. 

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dojde k vrácení celé částky, která byla přijata za produkt. Při odstoupení od Smlouvy budou peníze vráceny bankovním převodem. 

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, má Poskytovatel právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej Poskytovatel doručí mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že od vás Poskytovatel obdržel před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátí vám ji Poskytovatel do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi Poskytovatel a Klientem výslovně dohodnuto jinak. 

5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.

7. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku klienta, nese klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

8. V případě, že se jedná o poškozené zboží, prodávající je povinen klientovi uhradit náklady za vrácení zboží – dopravu nebo poštovné. 

9. V případě, že odstoupení od smlouvy je jiné povahy, prodávající není povinen klientovi uhradit náklady za vrácení zboží – nebo poštovné. 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. 

3. Poskytovatel odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídá Poskytovatel i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku Poskytovatel neposkytuje a odpovídá pouze za vady, které má produkt při převzetí. Poskytovatel odpovídá, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u Poskytovatele uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby. 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový či od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním. 

6. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci můžete Poskytovatele předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. K reklamaci přiložte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud nedojde k jiné výslovné domluvě s Klientem. O uplatnění a vyřízení reklamace Poskytovatel poskytne písemné potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese tomas.bouska@politicalprisoners.eu

2. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a klientem z kupní smlouvy. 

5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.” 

X. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

3. Vezměte prosím na vědomí, že tyto VOP lze jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.7.2020